Logo Hajnówka OSIR

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 13360
W sumie: 13360

News

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MIKROCIĄGNIKA

22.04.2021

Hajnówka, 19.04.2021r.

DR.050.06.2021


ZAPYTANIE OFERTOWE
na: zakup mikrociągnika na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce.


zgodnie z Zarządzeniem nr 14/20 Dyrektora OSiR w Hajnówce z dnia 29.12.2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych (Prawo zamówień publicznych Dz. U. poz. 2020 z późniejszymi zmianami.), Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych.

1. ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce, ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka, tel. 85 682 2776, e-mail: awksentiuk@hajnowka.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Zamawiającemu mikrociągnika o parametrach i wyposażeniu dodatkowym zgodnym z opisem zawartym w niniejszej specyfikacji technicznej.
2. Zamawiany pojazd musi być fabrycznie nowy, posiadać rok produkcji nie starszy niż 2020, w pełni sprawny oraz z zamontowanym w całości wyposażeniem dodatkowym.
3. Cały pojazd będący przedmiotem umowy musi być ze sobą kompatybilny oraz właściwie dobrany parametrami.
4 Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać ważne świadectwa homologacji obowiązujące na terenie RP w tym również dokument dopuszczający pojazd silnikowy do ruchu drogowego.
5. Minimalne wymagania techniczne:
a) Mikrociągnik fabrycznie nowy,
b) Silnik i skrzynia biegów wyprodukowane przez jednego producenta,
c) Silnik wysokoprężny, liczba cylindrów – 3,
d) Pojemność silnika minimum 1200 cm3,
e) Minimalna moc wg ECE R24 - 24 KM,
f) Napęd na cztery koła (4WD),
g) Hydrauliczne wspomaganie kierownicy,
h) Chłodzenie cieczą,
i) Przekładnia mechaniczna zsynchronizowana z rewersem, minimalna ilość biegów przód tył 6/2, (dopuszcza się przekładnię hydrostatyczną),
j) Przednia i tylna blokada mechanizmu różnicowego,
k) Hamulce tarczowe mokre,
l) Wydajność pompy hydraulicznej minimum 33 l/min,
m) Tylny TUZ regulowany hydraulicznie, minimalny udźwig na końcach ramion 900 kg,
n) Przedni TUZ o udźwigu min. 300 kg sterowany z kabiny,
o) Tylny WOM,
p) Międzyosiowy WOM,
q) System zacieśniania skrętu,
r) Zaczep do przyczepy, możliwość ciągnięcia przyczepy jednoosiowej o masie całkowitej do 3,0 T,
s) Zewnętrzne wyjście hydrauliki 4 lub więcej, w tym 2 przód,
t) Wskaźnik obrotów silnika z licznikiem motogodzin, wskaźnik poziomu paliwa, temperatury silnika/płynu chłodzącego, wskaźnik ciśnienia oleju,
u) Ogumienie do trawy,
v) Zbiornik paliwa o pojemności minimum 25 l.

Wymagania dodatkowe:
a) Koszty związane z dostarczeniem zakupionego pojazdu do siedziby Zamawiającego w całości ponosi Wykonawca (Sprzedający),
b) Wykonawca przeprowadzi na miejscu nieodpłatny instruktaż obsługi pojazdu oraz dostarczy instrukcje obsługi i książki serwisowe w języku polskim,
c) Wykonawca udzieli na dostarczony pojazd gwarancji na okres minimum 24 miesięcy liczony od daty jego dostarczenia,
d) Wykonawca wraz z przekazanym ciągnikiem przekaże Zamawiającemu oświadczenie gwarancyjne producenta, z którego wynikać będzie udzielenie gwarancji na okres 24 miesięcy od daty wydania ciągnika Zamawiającemu,
e) W okresie gwarancyjnym Wykonawca na własny koszt usunie wszystkie awarie zaistniałe mimo prawidłowej eksploatacji pojazdu, zgodnie z jego właściwościami oraz w tym okresie dokona przeglądów okresowych,
f) Serwis świadczony będzie przez podmiot posiadający autoryzację producenta oraz przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne,
g) Drobne naprawy gwarancyjne i przeglądy okresowe będą wykonywane
u Zamawiającego,
h) Usunięcie awarii musi być dokonane nie później niż w ciągu 5 dni od chwili zgłoszenia, chyba że naprawa wymagać będzie więcej czasu, wtedy czas usunięcia awarii uzgodniony zostanie indywidualnie.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1 miesiąc od podpisania umowy.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Wykonawca w swojej ofercie musi wyraźnie określić nazwę, markę, model, typ, parametry techniczne oferowanego pojazdu oraz nazwę jego producenta.
2. Oferent (Wykonawca) powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik do zapytania ofertowego).
3. Oferta musi posiadać:
a) pełne dane oferenta (Wykonawcy) w tym m.in. dokładne oznaczenie firmy, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer w rejestrze przedsiębiorców KRS
(w przypadku podlegania wpisowi do niego),
b) datę sporządzenia,
c) czytelny podpis Wykonawcy (osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy),
d) cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.

5. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

a) Cena brutto 100%,
b) Gwarancja na ciągnik minimum 24 miesiące.

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Ofertę można przekazać osobiście (w zaklejonej kopercie) lub za pośrednictwem poczty do dnia 07.05.2021r. do godz. 14:00 na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka z dopiskiem na kopercie „Dostawa mikrociągnika” lub wysłaćpocztą elektroniczna na adres: awksentiuk@hajnowka.pl w powyższym terminie.

7. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.05.2021r. o godzinie 14.15 w siedzibie Zamawiającego.

8. INFORMACJE DODATKOWE:

Osoba do kontaktu Mirosław Awksentiuk, tel. 604 153 073

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawierającą nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, Zamawiający przekaże oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz umieści komunikat na stronie BIP Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty.

 

Mirosław Awksentiuk

Dyrektor OSiR Hajnówka

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

 

W odpowiedzi na zapytania, w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na zakup mikrociągnika, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce informuje:

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza udźwig tylnego TUZ na końcach ramion min 730 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza tylnego udźwigu TUZ na końcach ramion poniżej 900 kg.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza brak systemu zacieśniania zakrętu ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza brak systemu zacieśniania zakrętu.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza, aby blokada mechanizmu różnicowego była: Tylnego mostu ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza blokadę tylko tylnego mostu.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza mikrociągnik bez obciążników przednich i tylnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza braku obciążników w oferowanym mikrociągniku. Obciążniki traktujemy jako wyposażenie standardowe.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza brak środkowego WOM?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza braku środkowego WOM. Wymagane obroty na tym wałku to minimum 2500 obr/min.

Zamawiający informuje, że oferowany mikrociągnik musi posiadać możliwość montażu kabiny z wyposażeniem.

ZAŁĄCZNIKI:

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.