Logo Hajnówka OSIR

News

News zdjęcie id 867

WIRTUALNY BIEG PO BEZPIECZNE WAKACJE

26.06.2020

 

 

 

REGULAMIN WIRTUALNEGO BIEGU PO BEZPIECZNE WAKACJE

 

 

 

I. CEL

1. Sportowe uczczenie obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii.

2. Promowanie odpowiedzialnych postaw w obliczu zagrożeń wynikających z przyjmowania środków odurzających.

3. Upowszechnianie bezpiecznych i konstruktywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

4. Popularyzowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej wykonywanej indywidualnie w czasie pandemii.

II. ORGANIZATOR

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

III. TERMIN

26 czerwca - 15 lipca 2020 roku

IV. MIEJSCE I TRASA

1. Bieg wykonuje się na terenie leśnym województwa podlaskiego.

2. Uczestnik sam wyznacza sobie trasę i pokonuje dystans przewidziany dla jego grupy wiekowej.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wykonanie Biegu na terenie innym niż leśny.

V. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Bieg adresowany jest do młodzieży w wieku 13 - 19 lat z województwa podlaskiego bądź przebywającej na jego obszarze w związku z wypoczynkiem letnim.

2. Wyszczególnione kategorie wiekowe odnoszą się do dystansu, jaki uczestnik powinien pokonać:

• 1000 metrów— osoby w wieku 13 - 15 lat

• 2000 metrów — osoby w wieku 16 - 19 lat

3. Uczestnik swój bieg rejestruje dowolnym urządzeniem wskazującym czas i pokonaną trasę. Następnie wykonuje zdjęcie bądź zrzut ekranu biegu.

4. Po ukończeniu Biegu uczestnik przesyła w terminie, o którym mowa w pkt III zdjęcie/zrzut ekranu biegu wraz ze zdjęciem własnoręcznie wypełnionego formularzu: OSOBY MAŁOLETNIEJ / OSOBY PEŁNOLETNIEJ na adres e-mail: biegpobezpiecznewakacje@bk.policja.gov.pl.

Formularz dostępny także na stronie internetowej Organizatora www.podlaska.policja.gov.pl pod banerem „Wirtualny Bieg Po Bezpieczne Wakacje”.

VI. KLASYFIKACJA

1. Po otrzymaniu wyników klasyfikacja, w poszczególnych kategoriach wiekowych, prowadzona będzie obrębie dla dziewcząt i chłopców.

VII. NAGRODY

1. Za zajęcie I, II oraz III miejsca w danej kategorii wiekowej uczestnik otrzyma puchar i upominki.

2. Nagrody w danej kategorii wiekowej przyznane zostaną zarówno chłopcom, jak i dziewczętom.

3. Wszystkim uczestnikom Biegu przesłany zostanie wirtualny dyplom.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik powinien zastosować się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia, co do dystansu społecznego.

2. Uczestnik przystępując do Biegu akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga wyłącznie Organizator.

4. Realizując obowiązek Administratora danych wynikający z treści art. 13 RODO, informujemy:

a) Administratorem danych osobowych jest Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 65, 15 – 002 Białystok („Administrator”).

b) Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych przez e-mail lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku (iod.kwp@bk.policja.gov.pl).

c) Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgody wyrażonej przez rodzica/opiekuna prawnego bądź pełnoletniego uczestnika „Wirtualnego Biegu Po Bezpieczne wakacje”.

d) Odbiorcami danych osobowych uczestnika Biegu mogą być partnerzy projektu, jak też przeglądający stronę internetową.

e) Dane osobowe uczestnika Biegu będą przechowywane do zakończenia imprezy oraz przez okres

zgodny z przepisami dot. przechowywania dokumentacji wynikającej z jednolitego rzeczowego akt Policji.

f) Uczestnik Biegu ma prawo dostępu do danych osobowych uczestnika, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania – o ile zostaną spełnione

przesłanki wymienione w treści przepisów RODO, a także jeśli przepisy odrębne nie wyłączają możliwości skorzystania z wymienionych praw.

g) Uczestnik Biegu może w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (cofnięcie zgody nie dotyczy zdjęć w intrenecie

zamieszczonych uprzednio na podstawie zgody).

h) Uczestnikowi Biegu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

i) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji czynności związanych z Biegiem.

j) Dane osobowe uczestnika Biegu nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

k) Dane osobowe uczestnika Biegu nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.