Logo Hajnówka OSIR

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4642
W sumie: 124389

News

ZAPYTANIE OFERTOWE

14.03.2024

Hajnówka, dnia 12.03.2024r.

DR.050.11.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup, dostawę wraz z montażem garażu blaszanego jednostanowiskowego, dwuspadowego

do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce.

zgodnie z Zarządzeniem nr 14/20 Dyrektora OSiR w Hajnówce z dnia 29.12.2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych (Prawo zamówień publicznych Dz. U. poz. 2020 z późniejszymi zmianami.), Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce, ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka, tel. 85 682 2776, e-mail: awksentiuk@osir.hajnowka.pl

 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 3. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego garażu blaszanego jednostanowiskowego, dwuspadowego o parametrach i wyposażeniu zgodnym z opisem zawartym w niniejszej specyfikacji technicznej.

 4. Zamawiany garaż musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2024, w pełni kompletny wraz z zamontowanym w całości wyposażeniem.

 5. Przedmiot zamówienia musi posiadać ważne świadectwo homologacji obowiązujące na terenie RP (jeżeli takie obowiązuje).

 6. Garaż powinien stanowić trwałą i stabilną konstrukcję warunkującą niezawodność i komfort użytkowania.

 7. Wymiary garażu i wyposażenie:

 8. Szerokość 4,0 m, 

 9. Długość 6,0 m,

 10. Wysokość w szczycie 2,65 m,

 11. Wysokość ścian 2,13 m,

 12. Brama dwuskrzydłowa umiejscowiona centralnie,

 13. Wysokość bramy 2,0 m, szerokość bramy 3,0 m, (wysokość wjazdu 2,0 m)

 14. Blacha bramy - trapez szeroki poziom,

 15.  Zamek standardowy z uchwytem, dwa rygle,

 16. Konstrukcja - profil ocynk 30x30,

 17. Układ blachy ścian: poziom,

 18. Obróbka – tak,

 19. Obróbka rynnowa – tak,

 20. Rynna spustowa – tak,

 21. Blacha dachu – wzmocniony trapez, dach dwuspadowy,

 22. Filc antykondensacyjny – tak,

 23. Kotwiczenie do betonu,

 24. Kolor ścian i bramy – ciemny grafit RAL 7016,

 25. Kolor dachu i obróbki – ciemny grafit RAL 7016,

 26. Kompleksowa dostawa i montaż z kotwiczeniem.

 27. Wymagania dodatkowe:

 1. Koszty związane z dostarczeniem i montażem zakupionego garażu w siedzibie Zamawiającego w całości ponosi Oferent (Wykonawca),

 2. Oferent (Wykonawca) udzieli na dostarczony i zamontowany garaż gwarancji na okres minimum 24 miesięcy liczony od daty jego montażu,

 3. W okresie gwarancyjnym Oferent (Wykonawca) na własny koszt usunie wszystkie usterki zaistniałe w trakcie prawidłowego użytkowania garażu nie później niż w okresie 21 dni od chwili zgłoszenia.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 1 miesiąc od podpisania umowy.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Oferent (Wykonawca) w swojej ofercie musi wyraźnie określić wymiary, parametry garażu i bramy, rodzaj konstrukcji oraz nazwę producenta oraz załączyć wizualizację.

 2. Oferent (Wykonawca) powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik do zapytania ofertowego).

 3. Oferta musi posiadać:

 4. pełne dane Oferenta (Wykonawcy) w tym m.in. dokładne oznaczenie firmy, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer w rejestrze przedsiębiorców KRS
  (w przypadku podlegania wpisowi do niego),

 5. datę sporządzenia,

 6. czytelny podpis Oferenta (osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy),

 7. cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.

5. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena brutto 100%,

 2. Gwarancja na garaż minimum 24 miesiące.

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Ofertę można przekazać osobiście (w zaklejonej kopercie) lub za pośrednictwem poczty do dnia 26.03.2024r. do godz. 14:00 na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka z dopiskiem na kopercie „Dostawa i montaż garażu blaszanego” lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: awksentiuk@osir.hajnowka.pl w powyższym terminie.

7. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26.03.2024r. o godzinie 14.15 w siedzibie Zamawiającego.

8. INFORMACJE DODATKOWE:

Osoba do kontaktu Mirosław Awksentiuk, tel. 604 153 073

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawierającą nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, Zamawiający przekaże oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz umieści komunikat na stronie BIP Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty.

9. ZAŁĄCZNIKI:

PROJEKT UMOWY - GARAŻ (298KB).pdf

FORMULARZ OFERTOWY - GARAŻ (268KB).pdf

Mirosław Awksentiuk

Dyrektor OSiR Hajnówka

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.