Logo Hajnówka OSIR

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 37104
W sumie: 51423

News

INFORMACJA DLA WOLONTARIUSZY

12.05.2023

Wolontariusze, którzy zgłosili się do pomocy przy organizacji XIV Hajnowskiej Dwunastki spotykają się 20 maja 2023r. godz. 10:30 na terenie Nadleśnictwa Hajnówka. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

 

REGULAMIN WOLONTARIATU

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

Art.1.

1.Wolontariat przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce jest dobrowolną inicjatywą skierowaną do wszystkich osób, którym bliski jest sport i rekreacja oraz pragną wspomagać sportowe wydarzenia w naszym mieście.

2.Regulamin określa ogólne zasady odbywania wolontariatu przy organizacji Hajnowskiej Dwunastki, a w szczególności: zasady naboru Wolontariuszy, prawa i obowiązki Wolontariuszy, obowiązki organizacji względem Wolontariuszy oraz zadania Koordynatora.

 

3.Regulamin dotyczy współpracy między Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Hajnówce, zwanym dalej Organizatorem, a osobą podejmującą współpracę na zasadzie porozumienia przewidzianego w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r., nr 96, poz. 873), zwaną w dalszej części Wolontariuszem.

Art.2.

 1. Wolontariusz dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz Organizatora.

 2. Praca Wolontariusza odbywa się w oparciu o umowę wolontariacką.

 3. Pracą Wolontariuszy kieruje oraz nadzoruje Koordynator ds. wolontariatu.

 4. Terenem działania Wolontariatu jest obszar działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce i obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Rozdział II.

Postanowienia Szczegółowe

Art.3.

Zasady naboru

 1. Wolontariuszem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce może zostać pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Wolontariuszem Ośrodka Sportu i Rekreacji może zostać również osoba niepełnoletnia (od 16 roku życia) za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

 3. Kandydat na wolontariusza zgłasza chęć udziału w wolontariacie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w okresie objętym rekrutacją. Informacja o naborze pojawia się na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 4. Po zakończeniu rekrutacji wybrani kandydaci rozpoczynają współpracę w oparciu o umowę wolontariacką, która zawierana jest pomiędzy Wolontariuszem a Organizatorem.

 5. Koordynator przydziela poszczególnych wolontariuszy na stanowiska według zapotrzebowania:

  • Biuro informacyjne biegu

  • Zabezpieczenie trasy biegu

  • Punkty odżywcze

  • Dział informacyjno-porządkowy

  • Wręczanie medali

  • Pomoc przy sędziowaniu podczas turniejów tenisa stołowego, siatkówki, piłki nożnej, zawodów lekkoatletycznych oraz innych dyscyplin

  • Pomoc przy organizacji imprez rekreacyjno – sportowych adresowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

 6. Szczegółowy zakres świadczeń wykonywanych przez Wolontariusza - czas pracy i zakres obowiązków, ustalany będzie przez niego indywidualnie z Koordynatorem ( Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich). Wolontariusz, z którym podpisano porozumienie, jest zobowiązany do wykonywania świadczeń zgodnie z harmonogramem ustalonym z Koordynatorem.

Art. 4.

Prawa Wolontariusza

Wolontariusz ma prawo do:

 1. Uzyskania informacji o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

 2. Bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania świadczeń.

 3. Uzyskania informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanych z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

 4. Uczestnictwa w szkoleniach, pod warunkiem ich organizacji przez Organizatora.

 5. Otrzymania na życzenie pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń z określeniem ich zakresu.

Art. 5.

Obowiązki Wolontariusza

W czasie współpracy Wolontariusz jest zobowiązany:

 1. Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, Regulaminu Wolontariatu oraz szczegółowych wytycznych koordynatora.

 2. Swoją postawą reprezentować godnie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce.

 3. Wykonywać podjęte zadania sumiennie, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z harmonogramem pracy, który ustala wraz z Koordynatorem.

 4. Nosić identyfikator w trakcie wykonywania świadczeń podczas trwania Imprezy.

 5. Dbać o majątek powierzony przez Organizatora.

 6. W przypadku nieprzewidzianej nieobecności poinformować niezwłocznie Koordynatora.

 7. Uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach wolontariuszy.

Art. 6.

Obowiązki Organizatora

W czasie współpracy Organizator jest zobowiązany:

 1. Poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i powierzonych obowiązkach oraz zapewnić dostępność tych informacji.

 2. Udostępnić i zapoznać Wolontariusza z Regulaminem.

 3. Zapewnić Wolontariuszowi identyfikator.

 4. Zapewnić możliwość udziału w szkoleniach dla Wolontariuszy, pod warunkiem ich realizacji.

 5. Poinformować Wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

 6. Wydać zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń przez Wolontariusza, na jego prośbę.

Art. 7.

Obowiązki Koordynatora

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

 1. Przeprowadzanie rekrutacji Wolontariuszy.

 2. Zapoznanie Wolontariuszy z Regulaminem Wolontariatu, standardami współpracy oraz ideą biegu.

 3. Ustalenie ogólnego harmonogramu pracy Wolontariusza, zakresu świadczeń, praw i obowiązków względem Organizatora.

 4. Koordynacja Szkoleń Kandydatów na Wolontariuszy.

 5. Zawarcie z Wolontariuszem umowy wolontariackiej.

 6. Nadzór nad pracą Wolontariuszy.

 7. Ocena postawy Wolontariusza i udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

 8. Organizowanie i uczestnictwo w zebraniach Wolontariuszy i spotkaniach informacyjnych.

 9. Ewaluacja oraz przygotowanie sprawozdań z pracy Wolontariatu.

10.Wystawienie pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich, na prośbę zainteresowanego.

Rozdział III.

Postanowienia końcowe

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

2.Wszelkie zmiany sporządzane będą w formie pisemnej, wymagającej podpisania.

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.